කන්ටේනර් රථ සහයක

Published by කන්ටේනර් රථ සහයක 2018-07-05 14:07:36 Kegalle, Kegalle

කන්ටේනර් රථ සහයක - කෑගල්ල

අප ප‍්‍රධාන පෙලේ ප‍්‍රවාහන සමාගමෙහි ස්ථීර සේවයට අඩි 40
රෙනෝල්ඞ් / ඩැෆ් / වෝල්වෝ /නවතම මාදිලියේ කන්ටේනර් රථ 12 ක් සදහා
පුහුණු/නුපුහුණු කන්ටේනර් සහයකයින් ඉක්මණින් අවශ්‍යයි.

 සහයකයින්ට පුහුණුව නොමිලේ
 පුහුණුවන කාලයේදීද වැටුප්

x බඩු බෑමට / පැටවීමට නැත
x සහයකට වැටුප 52000/- වැඩි
x ස්ථීර සේවයට සියලූම පහසුකම් සමගින් දැන් බදවා ගැනේ
x පුහුණුටෙන් පසු සහයකට රියදුරු වීමේ හැකියාව සමග 85000/- වැඩි වැටුපක්

(අධ්‍යාපනය අනවශ්‍යයි) නොමිලේ පුහුණුව
දැන්ම අමතන්න -0778965479

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 52
Industry : Transport
Job Type : Full time
Apply Via : කන්ටේනර් රථ සහයක
For sell
Kegalle, Kegalle
Ad ID 1414

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka