කන්ටේනර් රථ සහයක

Published by කන්ටේනර් රථ සහයක 2018-07-05 14:07:36 Kegalle, Kegalle

කන්ටේනර් රථ සහයක - කෑගල්ල

අප ප‍්‍රධාන පෙලේ ප‍්‍රවාහන සමාගමෙහි ස්ථීර සේවයට අඩි 40
රෙනෝල්ඞ් / ඩැෆ් / වෝල්වෝ /නවතම මාදිලියේ කන්ටේනර් රථ 12 ක් සදහා
පුහුණු/නුපුහුණු කන්ටේනර් සහයකයින් ඉක්මණින් අවශ්‍යයි.

 සහයකයින්ට පුහුණුව නොමිලේ
 පුහුණුවන කාලයේදීද වැටුප්

x බඩු බෑමට / පැටවීමට නැත
x සහයකට වැටුප 52000/- වැඩි
x ස්ථීර සේවයට සියලූම පහසුකම් සමගින් දැන් බදවා ගැනේ
x පුහුණුටෙන් පසු සහයකට රියදුරු වීමේ හැකියාව සමග 85000/- වැඩි වැටුපක්

(අධ්‍යාපනය අනවශ්‍යයි) නොමිලේ පුහුණුව
දැන්ම අමතන්න -0778965479

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 52
Industry : Transport
Job Type : Full time
Apply Via : කන්ටේනර් රථ සහයක
For sell
Kegalle, Kegalle
Ad ID 1414

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads