නිවසක් විකිණිමට ඇත

Published by Kasun bandara 2018-12-08 10:12:06 Kegalle, Galigamuwa

නිවසක් විකිණිමට
පර්චස් 30ක ඉඩම සමග
ඉතා ඉක්මනට විකිණිමට
කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 300m දුරින්

Houses
Size (S.F) : 30 pu
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 2
Address : හරිගල පාර ,අරන්දර
For sell
Kegalle, Galigamuwa
Ad ID 19540

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads