නිවසක් විකිණීමට

Published by Navidu 2018-10-23 09:10:19 Kegalle, Dehiowita

දෙහිඕවිට නිවසක් විකිණීමට ඇත
අවිස්සාවේල්ල -කෑගල්ල පාරට මිටර් 50
පර්චස්-50
නිවසකට,ව්‍යාපාර ස්ථානයකට,හෝටලයකට වුවද ගැනීමට හැකිය
ලක්ෂ 140ක්
0715956845

Home Appliances
Item Condition : Used
For sell
Kegalle, Dehiowita
Ad ID 15802

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka