නිවසක් විකිණීමට

Published by Navidu 2018-10-23 09:10:19 Kegalle, Dehiowita

දෙහිඕවිට නිවසක් විකිණීමට ඇත
අවිස්සාවේල්ල -කෑගල්ල පාරට මිටර් 50
පර්චස්-50
නිවසකට,ව්‍යාපාර ස්ථානයකට,හෝටලයකට වුවද ගැනීමට හැකිය
ලක්ෂ 140ක්
0715956845

Home Appliances
Item Condition : Used
For sell
Kegalle, Dehiowita
Ad ID 15802

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads