තේ වාව ඇත,

Published by Navidu 2018-10-23 09:10:28 Kegalle, Dehiowita

දෙහිඕවිට නිවසක් විකිණීමට ඇත\r\nඅවිස්සාවේල්ල -කෑගල්ල පාරට මිටර් 50\r\nපර්චස්-50 \r\nනිවසකට,ව්‍යාපාර ස්ථානයකට,හෝටලයකට වුවද ගැනීමට හැකිය \r\nලක්ෂ 140ක්\r\n0715956845

Home Appliances
Item Condition : Used
For sell
Kegalle, Dehiowita
Ad ID 15798

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads