නිවස විකිනීමට

Published by Rasika 2020-04-07 06:04:22 Kandy, Kandy

මහනුවර හාරගම රජ මාවතට මීටර් 100 නුදුරින් සියළු පහසුකම් සහිත පර් 16 ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට .... නිදන කාමර 3 ,කැම කාමරය, සාලය, මුළුතැන්ගෙය, බාත්රුම් 1 ,වාහනය නතරකිරිමට ගරාජය ...නිරවුල් ඔප්පු , නලජලය සහිතයි . ඉක්මනින් විකිනීමට , (ගැනුම්කරුවන් පමණක් විමසන්න - 0765425335)

Houses
Size (S.F) : 1000
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 1
Address : Haragama ,Gurudeniya
For sell
Kandy, Kandy
Ad ID 26280

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka