කඩිනමින් විකිණීමට

Published by Nimesha 2018-12-06 16:12:25 Kalutara, Panadura

පානදුර නගරයේ මාදුපිටිය ප්‍රදේශයේ නිස්කලංක පරිසරයක වටිනා නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත (නල්ලුරුවේ සිට 3km,මහවිල හංදියේ සිට 1/2km). පානදුර නගරයට 6km යි.
පර්චස් 10.7 ඇති මෙම ඉඩම හා වර්ග අඩි 1250 ඇති නිවස කාමර 2,සාලය,කුස්සිය ,නාන කාමර 1,කෑම කාමර 1 සහ නළ ජල පහසුකම් /තෙකලා විදුලිය සමගින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
මිල :ලක්ෂ 65
(මිල ගණන් සකාච්ඡා කර ගත හැක)

Houses
Size (S.F) : 1250
Bed Rooms : 2
Bath Rooms : 1
Address : 261/4A, සයිමන් දියෙස් මාවත, මාදුපිටිය, පානදුර
For sell
Kalutara, Panadura
Ad ID 19407

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads