කාර්යාල සහයක

Published by ceylonads job bank 2018-11-10 14:11:19 Gampaha, Ragama

SUN TECHNOLOGY ආයතනයේ කාර්යාල සහයක තනතුර සඳහා සේවක / සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

A/L සමත් පරිගණක දැනුම සහ ඉංග්‍රීසි දැනුම සහිත

සේවාමුර -
පෙ.ව. 8.00 - ප.ව. 5.00 - රු.20,000
පෙ.ව. 8.00 - ප.ව. 6.00 - රු.23,000
පෙ.ව. 8.00 - ප.ව. 7.00 - රු.25,000

(LA20)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : It telecom
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Ragama
Ad ID 17563

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka