කාර්යාල සහයක

Published by ceylonads job bank 2018-11-10 14:11:19 Gampaha, Ragama

SUN TECHNOLOGY ආයතනයේ කාර්යාල සහයක තනතුර සඳහා සේවක / සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

A/L සමත් පරිගණක දැනුම සහ ඉංග්‍රීසි දැනුම සහිත

සේවාමුර -
පෙ.ව. 8.00 - ප.ව. 5.00 - රු.20,000
පෙ.ව. 8.00 - ප.ව. 6.00 - රු.23,000
පෙ.ව. 8.00 - ප.ව. 7.00 - රු.25,000

(LA20)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : It telecom
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Ragama
Ad ID 17563

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads