ලිදුලතේ

Published by Chamila 2019-01-27 13:01:46 Gampaha, Nittambuwa

අපගේ lindula Tea නිෂ්පාදන තොග හා සිල්ලර වශයෙන් ලබාගන්න පුළුවන් .ඔබේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් එක් කරගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න .අපගේ 50g සිට 1kg දක්වා ලබාගන්න පුළුවන් .තොග කිලෝ 10 සිට ලබාගන්න පුළුවන් .
50g = Rs.45
100g = Rs.90
1 kg = Rs.680 සිට ඉහළට .
කතා කරන්න 0777 117227/0775121942

For sell
Gampaha, Nittambuwa
Ad ID 22570

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads