දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන්/ රියදුරන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-10 12:12:12 Gampaha, Kiribathgoda

සිතුමිණ ට්‍රාන්ස්පෝට් ආයතනය සඳහා පහත ඇබෑර්තු පවතී.
දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන් - රු.18000
ලිපිකරුවන් - රු.20000
රියදුරන් - රු.50000


වයස අවු.20-45ත් අතර

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Kiribathgoda
Ad ID 19683

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads