දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන්/ රියදුරන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-10 12:12:12 Gampaha, Kiribathgoda

සිතුමිණ ට්‍රාන්ස්පෝට් ආයතනය සඳහා පහත ඇබෑර්තු පවතී.
දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන් - රු.18000
ලිපිකරුවන් - රු.20000
රියදුරන් - රු.50000


වයස අවු.20-45ත් අතර

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Kiribathgoda
Ad ID 19683

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka