පරිගණක ක්‍රියාකරවන්නියක් අවශ්‍යයි

Published by ceylon ads 2018-07-24 10:07:07 Gampaha, Gampaha

පරිගණක අංශයේ රැකියා

ගම්පහ ආර්ථීක විද්‍යාව‍,ව්‍යාපාර අධ්‍යනය උගන්වන ගුරුමහතෙකුට නිබන්ධන පරිගනක අංශයේ සකස් කර ගැනීමට හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා සුදුසු යුවතියක් සොයයි.

Jobs in Srilanka
Industry : It telecom
Job Type : Part time
Apply Via : පරිගණක ක්‍රියාකරවන්නියක් අවශ්‍යයි
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 4192

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads