පරිගණක ක්‍රියාකරවන්නියක් අවශ්‍යයි

Published by ceylon ads 2018-07-24 10:07:07 Gampaha, Gampaha

පරිගණක අංශයේ රැකියා

ගම්පහ ආර්ථීක විද්‍යාව‍,ව්‍යාපාර අධ්‍යනය උගන්වන ගුරුමහතෙකුට නිබන්ධන පරිගනක අංශයේ සකස් කර ගැනීමට හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා සුදුසු යුවතියක් සොයයි.

Jobs in Srilanka
Industry : It telecom
Job Type : Part time
Apply Via : පරිගණක ක්‍රියාකරවන්නියක් අවශ්‍යයි
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 4192

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka