සුවද හදුන්කූරු

Published by YOHAN 2019-01-26 19:01:51 Gampaha, Gampaha

සුවඳ හදුන්කූරු තොග මිළට.

සුවඳ කූරු 10ක රු.20 පැකට්ටුවක තොග මිළ රු.16 යි.
සුවඳ කූරු 25ක රු.50 පැකට්ටුවක තොග මිළ රු.40 යි.

පැකට් 12 බන්ඩල් වශයෙන් මිළ දී ගත හැක.

ගම්පහ, ගනේමුල්ල, යාගොඩ ප්‍රදේශයන්හි නිවසට/ව්‍යාපාර ස්තානයට ගෙනැවිත් දීම නොමිලේ....

අමතන්න...0756441256

For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 22549

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads