වෙළඳ සේවක සේවිකාවන්

Published by වෙළඳ සේවක සේවිකාවන් 2018-07-05 13:07:07 Gampaha, Gampaha

වෙළඳ සේවක සේවිකාවන්
කිරිල්ලවල විදුලි උපාංග , තීන්ත අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සඳහා ගැහැණු ළමුන් හා පිරිමි ළමුන් අවශ්‍යවේ .
ආහාර හා නවතන් පහසුකම් නොමිලේ
ආකර්ශනීය වැටුප්

Jobs in Srilanka
Industry : Sales
Job Type : Full time
Apply Via : වෙළඳ සේවක සේවිකාවන්
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 1410

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads