කුරුදු පැල

Published by Madhushan 2019-06-10 06:06:45 Galle, Elpitiya

අගල් 12ත් 15ත් පමණ උස ලොකු කුරුදු පැල විකිණීමට ඇත.
එක් පැකැට්ටුවක පැල 8ත් 10ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඇත.
ගන්නා ප්‍රමාණය අනුව මිල ගනන් වල අඩු කිරීමක් කල හැක..

For sell
Galle, Elpitiya
Ad ID 24933

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads