ලිපිකරුවන් / ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-27 11:11:50 Colombo, Mount Lavinia

සක්යා දේශීය රැකියා ආයතනයේ දෙහිවල/ජා ඇල / මරදාන කාර්යාලයන් සඳහා ලිපිකරුවන්, ලිපිකාරිනියන්, සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි.

අ.පො.ස.(උ.පෙළ.) වාණිජ අංශයෙන් පෙනී සිටි විශේෂයි.
ඉරිදා/ පෝය නිවාඩු

(LA6-3/4)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 20000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Mount Lavinia
Ad ID 18825

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads