ලිපිකරුවන් / ලිපිකාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-27 11:11:50 Colombo, Mount Lavinia

සක්යා දේශීය රැකියා ආයතනයේ දෙහිවල/ජා ඇල / මරදාන කාර්යාලයන් සඳහා ලිපිකරුවන්, ලිපිකාරිනියන්, සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි.

අ.පො.ස.(උ.පෙළ.) වාණිජ අංශයෙන් පෙනී සිටි විශේෂයි.
ඉරිදා/ පෝය නිවාඩු

(LA6-3/4)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 20000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Mount Lavinia
Ad ID 18825

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka