ගුවන්තොටුපළ රැකියා ඇබෑර්තු

Published by KESARA 2018-10-20 14:10:32 Colombo, Colombo 2

ගුවන්තොටුපළ රැකියා ඇබෑර්තු

• *සීමිත ඇබෑර්තු ප්‍රමාණයකි.
• *ගුවන්තොටුපළ,මෙම ආයතන සදහා බදවා ගැනීම් කඩිනමින්
• *කේටරින්,ක්ලීනින්,කාර්ගෝ
• *35000ට වැඩි වැටුපක්
• *වයස 18-50 අය අමතන්න

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Food
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Colombo 2
Ad ID 15453

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka