ආහාර නිපැයුම් සහයක

Published by LEADING MARKETING COMPANY- SUB PROJECT 2018-07-04 16:07:39 Colombo, Colombo

ආහාර නිපැයුම් සහයක. නුගේගොඩ අම්බුල්දෙනියේ පිහිටි "ලයිෆ් ස්ටයිල් කෙෆේ " ආයතනයට සේවකයන් සොයයි.
රසම කෝෆි කෝප්පය හදන,
වස විස නැති කෑම හදන,
හැඩට ඉන්න තැනක් මෙතන.
1- වයස 18 වැඩි වියයුතුය. (කාන්තා / පිරිමි )
2- ඉහළ වැටුප් සහ දිරි දීමනා සහිතයි.
3- නවතන් පහසුකන්

එපමණක් නොව ඔබට වාහන ණය සහ නිවාස ණය ලබාගෙනීමට, ඉංග්‍රීසි බාසාව ඉගැනීමට ද අපෙන් ඔබට අත්වැලක්.
වැඩකරණ වේලාවන්
පළමු වැඩ මුරය පෙ.ව 6 - සවස 2
දෙවන වැඩ මුරය සවස 2 - සවස 9
සමාජයේ ආඩම්බරයෙන් ජීවත්වෙන්න එන්න අපහා එකතුවන්න.

Jobs in Srilanka
Industry : Tourism
Job Type : Full time
Apply Via : ආහාර නිපැයුම් සහයක
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 1310

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads