ආහාර නිපැයුම් සහයක

Published by LEADING MARKETING COMPANY- SUB PROJECT 2018-07-04 16:07:39 Colombo, Colombo

ආහාර නිපැයුම් සහයක. නුගේගොඩ අම්බුල්දෙනියේ පිහිටි "ලයිෆ් ස්ටයිල් කෙෆේ " ආයතනයට සේවකයන් සොයයි.
රසම කෝෆි කෝප්පය හදන,
වස විස නැති කෑම හදන,
හැඩට ඉන්න තැනක් මෙතන.
1- වයස 18 වැඩි වියයුතුය. (කාන්තා / පිරිමි )
2- ඉහළ වැටුප් සහ දිරි දීමනා සහිතයි.
3- නවතන් පහසුකන්

එපමණක් නොව ඔබට වාහන ණය සහ නිවාස ණය ලබාගෙනීමට, ඉංග්‍රීසි බාසාව ඉගැනීමට ද අපෙන් ඔබට අත්වැලක්.
වැඩකරණ වේලාවන්
පළමු වැඩ මුරය පෙ.ව 6 - සවස 2
දෙවන වැඩ මුරය සවස 2 - සවස 9
සමාජයේ ආඩම්බරයෙන් ජීවත්වෙන්න එන්න අපහා එකතුවන්න.

Jobs in Srilanka
Industry : Tourism
Job Type : Full time
Apply Via : ආහාර නිපැයුම් සහයක
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 1310

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka