වෙළද සේවිකාවන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-13 14:12:00 Colombo, Battaramulla

පසිඳු එන්ටර්ප්‍රයිසස් යන්ත්‍ර ප්‍රදර්ශනාගාරයට වෙළඳ සහායිකාවන් අවශ්‍යයි.

x අවු.25-45
x පුහුණු / නුපුහුණු සේවිකාවන්
x නොමිලේ නවාතැන්

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : Customer service
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Battaramulla
Ad ID 20003

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka