වෙළද සේවිකාවන්

Published by ceylonads job bank 2018-12-13 14:12:00 Colombo, Battaramulla

පසිඳු එන්ටර්ප්‍රයිසස් යන්ත්‍ර ප්‍රදර්ශනාගාරයට වෙළඳ සහායිකාවන් අවශ්‍යයි.

x අවු.25-45
x පුහුණු / නුපුහුණු සේවිකාවන්
x නොමිලේ නවාතැන්

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : Customer service
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Battaramulla
Ad ID 20003

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads