අලෙවි ප්‍රවර්ධක නිලධාරි

Published by ceylonads job bank 2018-11-19 16:11:20 Anuradhapura, Talawa

මාතු ෆුඩ්ස් ආයතනය සඳහා ජා ඇල/ ගම්පහ/ කඩවත/ අම්පාර/ ඇඹිලිපිටිය/ නුවර/ පුස්සැල්ලාව/ ගාල්ල/ මාතර/ අනුරාධපුර/ පොළොන්නරුව ඇතුලු දිවයින පුරා අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් වහාම බඳවා ගැනේ.

සුදුසුකම්
අ.පො.ස.(සා.පෙළ) සමත්

ආධුනික රු.15000/-
පළපුරුදු රු.25000/-(4-92)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : Food
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Anuradhapura, Talawa
Ad ID 18249

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka