අලෙවි ප්‍රවර්ධක නිලධාරි

Published by ceylonads job bank 2018-11-19 16:11:20 Anuradhapura, Talawa

මාතු ෆුඩ්ස් ආයතනය සඳහා ජා ඇල/ ගම්පහ/ කඩවත/ අම්පාර/ ඇඹිලිපිටිය/ නුවර/ පුස්සැල්ලාව/ ගාල්ල/ මාතර/ අනුරාධපුර/ පොළොන්නරුව ඇතුලු දිවයින පුරා අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් වහාම බඳවා ගැනේ.

සුදුසුකම්
අ.පො.ස.(සා.පෙළ) සමත්

ආධුනික රු.15000/-
පළපුරුදු රු.25000/-(4-92)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : Food
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Anuradhapura, Talawa
Ad ID 18249

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads