අම්පාර උහන ඉඩම්

Published by Rashmina 2018-12-12 12:12:12 Ampara, Ampara

👉👉👉🏞️🏞️🏞️ #LAND 🏞️🏞️🏞️👈👈👈

👉#අම්පාර_උහන_මහ_මාර්ගයට_අසලින්_ඉඩමක්_විකිනීමට👈

අම්පාර උහන මහ මාර්ගයට මීටර් 500ක් නුදුරින් අගනා සරුසාර ජයභූමි ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. උහන මහ විද්‍යාලයට අසලින්. විදුලිය, ජලය, පොල් ගස් 20ක් සහිත සරුසාර ඉඩමක් විකිනීමට.

#නිරවුල්_නීත්‍#යානුකූල_ලියකියවිලි_සහිත_බිම්_කොටසක් ( 100% sure )

පර්චසය Rs.68000
පර්චස් 40ක් සහිත ඉඩමක් ( rs.2700000 )

මිල ගනන් කතා කිරීමට හැක. වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම අමතන්න. 👇👇👇

P.N 👉👉 0787025919 👈👈

#Whatsapp #imo #viber

Land
Land Type : Other
Land Size : 40 Perches
Address :
For sell
Ampara, Ampara
Ad ID 19857

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka