අම්පාර උහන ඉඩම්

Published by Rashmina 2018-12-12 12:12:12 Ampara, Ampara

👉👉👉🏞️🏞️🏞️ #LAND 🏞️🏞️🏞️👈👈👈

👉#අම්පාර_උහන_මහ_මාර්ගයට_අසලින්_ඉඩමක්_විකිනීමට👈

අම්පාර උහන මහ මාර්ගයට මීටර් 500ක් නුදුරින් අගනා සරුසාර ජයභූමි ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. උහන මහ විද්‍යාලයට අසලින්. විදුලිය, ජලය, පොල් ගස් 20ක් සහිත සරුසාර ඉඩමක් විකිනීමට.

#නිරවුල්_නීත්‍#යානුකූල_ලියකියවිලි_සහිත_බිම්_කොටසක් ( 100% sure )

පර්චසය Rs.68000
පර්චස් 40ක් සහිත ඉඩමක් ( rs.2700000 )

මිල ගනන් කතා කිරීමට හැක. වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම අමතන්න. 👇👇👇

P.N 👉👉 0787025919 👈👈

#Whatsapp #imo #viber

Land
Land Type : Other
Land Size : 40 Perches
Address :
For sell
Ampara, Ampara
Ad ID 19857

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads