වෙළද සේවිකාවන් / Cashier

Published by ceylonads job bank 2018-11-14 10:11:44 Gampaha, Gampaha

The Lover ආයතන සදහා පුහුණු වෙළද සේවිකාවන් / Cashier අවශ්‍යයි.

වෙළද සේවිකාවන් - වැටුප රු. 15000
Cashier - වැටුප රු. 13 500

අවම සුදුසුකම A/L(2-357)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 15000
Industry : Fashion
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 17855

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads