වෙළද සේවිකාවන් / Cashier

Published by ceylonads job bank 2018-11-14 10:11:44 Gampaha, Gampaha

The Lover ආයතන සදහා පුහුණු වෙළද සේවිකාවන් / Cashier අවශ්‍යයි.

වෙළද සේවිකාවන් - වැටුප රු. 15000
Cashier - වැටුප රු. 13 500

අවම සුදුසුකම A/L(2-357)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 15000
Industry : Fashion
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 17855

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka