මඩින් කුඹුරු අක්කර 5 ක් විකිණීමට ඇත

Published by Bandara 2019-01-02 13:01:31 Polonnaruwa, Polonnaruwa

පොළොන්නරුව නගරයට ආසන්නව 9 km දුරින් ( පිරිසිදු ඔප්පු සහිතව)මඩින් කුඹුරු අක්කර 5ක් විකිනීමට ඇත.ජල මුර නිසි පරිදි ලැබේ.වන අලි තර්ජන නැත.ලක්ෂ 80 කට දෙනු ලැබේ.මිල ගනන් අඩුකර කර ගත හැක.

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : 5 Acres
Address : පොළොන්නරුව නගරයට ආසන්නව 9 km දුරින්
For rent
Polonnaruwa, Polonnaruwa
Ad ID 21214

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads