අගනා බිමි කොටස් 4 ක් විකිණීමට

Published by Nihal Jayatunga 2019-01-17 18:01:14 Galle, Galle

අගනා බිමි කොටස් 4 ක් පහසු මිලට විකිණීමට. ජලය. විදුලිය.බස් සේවා සහිත මාර්ගයට සමීපව .ඉදිකිරීමි සදහා අනුමැතිය සහිතයි. පර්චසය රැ.12500

Land
Land Type : Residential
Land Size : 42.9 Perches
Address : හීනටිගල පාර . පැදින්නොරැව
For sell
Galle, Galle
Ad ID 22127

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka