බොදු ගොවි වයස 27 උස අඩි 5.5 උගත්

Published by abc 2018-07-12 15:07:42 Kandy, Peradeniya

බොදු ගොවි වයස 27 උස අඩි 5.5 උගත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට දක්ෂ නුවර ව ප්‍රදේශයේ තෙමහල් හෝටලය කොට්ටාව හයිලෙවෙල් පාරේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල වටිනා ඉඩම් හිමිව ඇත.කඩවසම් පුතුට ව්‍යාපාර පවුලකින් දියණියක් සොයයි. 081 2415183

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 27
Marriage Proposal
Kandy, Peradeniya
Ad ID 2321
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka