මහනුවර බොදු බත්ගම 1986 අඩි 5.4 SLIT

Published by abc 2018-07-14 14:07:06 Kandy, Kandy

මහනුවර බොදු බත්ගම 1986 අඩි 5.4 SLIT උපධිධාරී තොරතුර තාක්ෂණ ඉංජිනේරු කඩවසම් පුතුට රාජ්‍ය සේවයේ උසස් රැකියාවක් ඇති උපාධිධාරී රූමත් ගුණවත් දියණියක විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි.ගුරු විශේෂයි.නිර්භේදයි. 081 2404270

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 32
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 2671
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka