නිවසක් සහිත පර්ච්104 ක ඉඩමකි.

Published by Dulaj 2019-01-08 21:01:06 Puttalam, Wennappuwa

පර්ච්104 ක නිවසක් සහිත පොල් ගස් 50කින් සමන්විත ඉඩමකි.පර්ච් 50බැගින් කොටස් 2වශයෙන් හො සම්පූර්ණයෙන් විකුනනු ලැබේ.ප්‍රදාන නගරය වෙන්නප්පුවට ලගා වීමට ගත වන්නේ විනාඩි 10ක් පමනි.
පිරිසිදු ඔප්පු,පිරිසිදු ජලය,හතරැස් ඉඩම..අමතන්න 0774804998

Land
Land Type : Other
Land Size : 50 Perches
Address : වෙන්නප්පුව දෙමටපිටිය ලුනුවිල
For sell
Puttalam, Wennappuwa
Ad ID 21646

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads