ඇහැලියගොඩ ඇරෑපොල පර්චස් 100ක් විකිණීමට

Published by Nalin Kahandawala 2020-08-19 13:08:38 Ratnapura, Eheliyagoda

අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස සමග පර්චසයක මිල රුපියල් 150000.මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.

Land
Land Type : Other
Land Size : 100 Perches
Address : ඇහැලියගොඩ, ඇරෑපොල.
For sell
Ratnapura, Eheliyagoda
Ad ID 27780

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka