ඉඩමක් විකිනීමට -උඩවලව

Published by Madura Jayasanka 2019-01-12 18:01:16 Ratnapura, Embilipitiya

*අක්කර 2.25යි
*සම්පූර්ණයෙන්ම ගම්මිරිස් සහ තේක්ක වගා කර ඇත
*උඩවලව තණමල්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට(RET හංදියට ) කිලෝමීටර් එකයි.
*නල ජලය , විදුලිය සහිතයි.
* ආසන්නයටම කොන්ක්‍රීට් කරනලද පුලුල් මාර්ගය.
*ජලාශය හා වනෝද්‍යානයට , රෝහලට , පාසල් වෙතට
විනාඩි 5කින් ලඟා විය හැක ..
*ලක්ශ 150යි .

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : 2.25 Acres
Address :
For sell
Ratnapura, Embilipitiya
Ad ID 21876

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads