බ්ලොක් ගල් මැෂින්

Published by Randunu Bandara 2019-04-28 18:04:30 Polonnaruwa, Polonnaruwa

ලෑලි අවශ්‍ය නැතුව බිමටම බ්ලොක් ගල් නිෂ්පාදන ය කළ හැක කාන්තාවක් ට උවද ක්‍රියා කර හැක. අඩු මහන්සියකින් වැඩි දෛනික නිෂ්පාදන ය කිරීමට rpm004 brick machine එකට ඔබත් අදම මරු වන්න Ransith machinery, Attanakadawala, Polonnaeuwa 0769607200

Industry Tools & Machinery
Item Condition : New
For sell
Polonnaruwa, Polonnaruwa
Ad ID 24451

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka