බ්ලොක් ගල් මැෂින්

Published by Randunu Bandara 2019-04-28 18:04:30 Polonnaruwa, Polonnaruwa

ලෑලි අවශ්‍ය නැතුව බිමටම බ්ලොක් ගල් නිෂ්පාදන ය කළ හැක කාන්තාවක් ට උවද ක්‍රියා කර හැක. අඩු මහන්සියකින් වැඩි දෛනික නිෂ්පාදන ය කිරීමට rpm004 brick machine එකට ඔබත් අදම මරු වන්න Ransith machinery, Attanakadawala, Polonnaeuwa 0769607200

Industry Tools & Machinery
Item Condition : New
For sell
Polonnaruwa, Polonnaruwa
Ad ID 24451

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads