තනි පුද්ගල ගණිත පංති

Published by Ceylonads Education 2018-08-17 16:08:39 Matara, Akuressa

Special Individual Classes for Weak students or slow learners.They require extra attention.

Every individual is unique with different IQ levels. Some students have the capability of grabbing fast and memorize for long. Others have less picking capacity. In an organization, school or college, both the active and weak students study.

Grrade 6 - 11
Sinhala Medium.
Special Classes for grade 11 students.

දුර්වල ලකුණු මට්ටම් සහිත දරුවන් සඳහා ඒක පුද්ගල හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පංති.කිසිදු දරුවෙකුට ගණිතය බැරිකමක් නැත.සිදුව ඇත්තේ ඔවුන්ට ගණිතය විශය පිළිභඳ අනවශ්‍ය බියක්,හසුරවා ගැනීමට නොහැකිකමක් හෝ කිසියම් කොටසක් සඳහා ඇති දුර්වලතාවයයි.එය හඳුනාගෙන ඊට පිළියම් යෙදීමෙන් ගණිතය ආසම විශය බවට පත් වේ.

විස්තර සඳහා දුරකථන අංක අමතන්න.
Call me for more information.

Tuition
Tuition Type : Class
For sell
Matara, Akuressa
Ad ID 7197

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka