දත් සුදු පැහැ කරගන්න

Published by Nikshitha 2019-02-02 07:02:09 Matale, Matale

දත් කහ පාට වෙලාද.. 😮
කහට බැදිලද .😫
බුලත් විට කාලද..
සිගරැට් බීඩී කහටද
දත් සුද්ද කරන්න යන්න බයද..
වියදම වැඩිද.
මෙන්න එහෙනම් විසදුම 😇😇
හොර බොරු නෑ.. ඔබටම ප්‍රතිඵල අත්විඳිය හැක..✌️
සති 2ක් නිවැරදිව භාවිතා කර වෙනස වටහා ගන්න..
දැන්ම ඇනවුම් කරන්න.
රුපියල් 490ක් පමණි

Health & Beauty Products
Item Condition : New
For sell
Matale, Matale
Ad ID 22782

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka