දත් සුදු පැහැ කරගන්න

Published by Nikshitha 2019-02-02 07:02:09 Matale, Matale

දත් කහ පාට වෙලාද.. 😮
කහට බැදිලද .😫
බුලත් විට කාලද..
සිගරැට් බීඩී කහටද
දත් සුද්ද කරන්න යන්න බයද..
වියදම වැඩිද.
මෙන්න එහෙනම් විසදුම 😇😇
හොර බොරු නෑ.. ඔබටම ප්‍රතිඵල අත්විඳිය හැක..✌️
සති 2ක් නිවැරදිව භාවිතා කර වෙනස වටහා ගන්න..
දැන්ම ඇනවුම් කරන්න.
රුපියල් 490ක් පමණි

Health & Beauty Products
Item Condition : New
For sell
Matale, Matale
Ad ID 22782

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads