මාවනැල්ල, අළුත් නුවර

Published by India yatiwella 2019-04-11 14:04:57 Kegalle, Mawanella

කොළඹ නුවර පාරේ සිට කිලෝ මීටර 1.6යි.ඉඩමටම කාපට් මාර්ගය.හරි හතරැස් තැනිතලා බිමකි.the finance කොටස් කර විකුණු ඉඩමක්.ලක්ෂ 11.5

Land
Land Type : Residential
Land Size : 12.3 Perches
Address : අංක 11, රජයේ නිල නිවාස, කෘෂි ආයතනය, ගන්නොරුව.
For sell
Kegalle, Mawanella
Ad ID 24280

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads