මාවනැල්ල, අළුත් නුවර

Published by India yatiwella 2019-04-11 14:04:57 Kegalle, Mawanella

කොළඹ නුවර පාරේ සිට කිලෝ මීටර 1.6යි.ඉඩමටම කාපට් මාර්ගය.හරි හතරැස් තැනිතලා බිමකි.the finance කොටස් කර විකුණු ඉඩමක්.ලක්ෂ 11.5

Land
Land Type : Residential
Land Size : 12.3 Perches
Address : අංක 11, රජයේ නිල නිවාස, කෘෂි ආයතනය, ගන්නොරුව.
For sell
Kegalle, Mawanella
Ad ID 24280

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka