පරිපාලන නිලධාරී(කාන්තා/පිරිමි)- මහනුව

Published by dhanushka 2018-07-26 13:07:23 Kandy, Kandy

ජාත්යන්තර සමාගමක් වන DMI(PVT)LTD වෙතින්…
තනතුරු රැසක් සදහා නවකයින් 250 දෙනෙක් පුහුණුකර බදවා ගැනේ.

වයස 18-25 අතර O/L , A/L සමත් හෝ පෙනී සිටි කාන්තා/පිරිමි අය සදහා කෙටිකලින පුහුණු කලයකින් පසු ස්ථිර රැකියවක්.

* සුපරීක්ෂක
* සහය කළමනාකරු
* කළමනාකරු
*පරිපාලන නිලධාරී

*කෙටිකලින උසස්වීම්, නොමිලේ ජාත්යන්තර පුහුණුවක්.
*පුහුණුව තුල 15,000-18,000 හා අහාරපාන හා නවතැන් පහසුකම් නොමිලේ
*පුහුණුවෙන් පසු මුලික වැටුප 38500 සිට ඉහලට
*විදේශ රැකියා හා සංචාර

අප ආයතනය සමග සම්බන්ධ වීමට කැමතිනම් දැන්ම පහත අංකයට අමතන්න.(Job Bank එකක් නොවේ .)



Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Marketing
Job Type : Full time
Apply Via : 0716836831
For sell
Kandy, Kandy
Ad ID 4438

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads