පදිංචියට සුදුසු අගනා බිමක්

Published by Shehani 2018-10-16 16:10:29 Kalutara, Wadduwa

මොරොන්තුඩුව සිට 4km මාවල හන්දියට 500m දුරින් පර්චස් 15.3 ඉඩම.පදිංචියට ඉතා සුදුසුයි

Land
Land Type : Residential
Land Size : 15.3 Perches
Address : මාවල,මොරොන්තුඩුව
For sell
Kalutara, Wadduwa
Ad ID 14704

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka