පදිංචියට සුදුසු අගනා බිමක්

Published by Shehani 2018-10-16 16:10:29 Kalutara, Wadduwa

මොරොන්තුඩුව සිට 4km මාවල හන්දියට 500m දුරින් පර්චස් 15.3 ඉඩම.පදිංචියට ඉතා සුදුසුයි

Land
Land Type : Residential
Land Size : 15.3 Perches
Address : මාවල,මොරොන්තුඩුව
For sell
Kalutara, Wadduwa
Ad ID 14704

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads