සහය කළමනාකරුවන්/මචන්ඩයිසර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-19 16:11:45 Kalutara, Horana

Quickway Management Consult ආයතනයේ අළුත්ගම / රත්මලාන / පිළියන්දල / ඉංගිරිය / රත්නපුර / නුවර / බලංගොඩ / නිට්ටඹුව / හොරණ / මතුගම / කළුතර / ගාල්ල / වත්තල / දෙහිවල දිවයිනේ සෑම පළාතකම පවතින හා අළුතින් අරඹන ආයතන සඳහා නව බඳවා ගැනීම් .......

සහය කළමනාකරුවන් - වැටුප රු.45000
මචන්ඩයිසර් - වැටුප රු.48000
වර්ක් ස්ටඩී ඔෆිසර් - වැටුප රු.34000
ඔඩිටර් - වැටුප රු.32000
සුපවයිසර් - වැටුප රු.30000
පිලිගැනීමේ නිලධාරීන් - වැටුප රු.28000
කොලිටි කන්ට්‍රෝලර් - වැටුප රු.28000
කොම්පියුටර් ඔපරේටර් - වැටුප රු.28000
කෝඩිනේටර් - වැටුප රු.26000
ලිපිකරු/ ගිණුම් ලිපිකරු - වැටුප රු.18000


අවු.32 අඩු ගැහැණු/ පිරිමි
පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නැත(4-120)

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Kalutara, Horana
Ad ID 18251

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads