සහය කළමනාකරුවන්/මචන්ඩයිසර්

Published by ceylonads job bank 2018-11-19 16:11:45 Kalutara, Horana

Quickway Management Consult ආයතනයේ අළුත්ගම / රත්මලාන / පිළියන්දල / ඉංගිරිය / රත්නපුර / නුවර / බලංගොඩ / නිට්ටඹුව / හොරණ / මතුගම / කළුතර / ගාල්ල / වත්තල / දෙහිවල දිවයිනේ සෑම පළාතකම පවතින හා අළුතින් අරඹන ආයතන සඳහා නව බඳවා ගැනීම් .......

සහය කළමනාකරුවන් - වැටුප රු.45000
මචන්ඩයිසර් - වැටුප රු.48000
වර්ක් ස්ටඩී ඔෆිසර් - වැටුප රු.34000
ඔඩිටර් - වැටුප රු.32000
සුපවයිසර් - වැටුප රු.30000
පිලිගැනීමේ නිලධාරීන් - වැටුප රු.28000
කොලිටි කන්ට්‍රෝලර් - වැටුප රු.28000
කොම්පියුටර් ඔපරේටර් - වැටුප රු.28000
කෝඩිනේටර් - වැටුප රු.26000
ලිපිකරු/ ගිණුම් ලිපිකරු - වැටුප රු.18000


අවු.32 අඩු ගැහැණු/ පිරිමි
පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නැත(4-120)

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Kalutara, Horana
Ad ID 18251

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka