රෙදි තොගයක් විකිණීමට ඇත

Published by nimali 2018-10-05 15:10:27 Gampaha, Wattala

විවිධ වර්ගයේ (විස්කෝස්, බැනියම්, කොට්න්, සිල්ක්, T Shirt රෙදි) අඩියක ප්‍රමාණයේ සිට ඊට වැඩි රෙදි විකිණීමට ඇත.
විශාල තොගයක් ඇත. තොගයම එකවර අඩු මිලට ලබා දෙනු ලැබේ. මිල ගණන් සාකච්ඡා කළ හැක. වත්තල මහබාගෙ දී.

Clothing
Item Condition : New
Item Type : unisex
For sell
Gampaha, Wattala
Ad ID 13331

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads