කාර්යාල සහායක / සහායිකා

Published by ceylonads job bank 2018-12-08 16:12:33 Colombo, Moratuwa

Eroo Travels International ආයතනය සඳහා කාර්යාල සහායක/සහායිකා ඇබෑර්තු ඇත‍

සුදුසුකම්-
x පරිගණක දැනුම
x ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම
x විදේශ රැකියා කාර්යාලයක පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුකමක් වේ


x වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Moratuwa
Ad ID 19584

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads