කාර්යාල සහායක / සහායිකා

Published by ceylonads job bank 2018-12-08 16:12:33 Colombo, Moratuwa

Eroo Travels International ආයතනය සඳහා කාර්යාල සහායක/සහායිකා ඇබෑර්තු ඇත‍

සුදුසුකම්-
x පරිගණක දැනුම
x ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම
x විදේශ රැකියා කාර්යාලයක පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුකමක් වේ


x වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Moratuwa
Ad ID 19584

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka