උසස් පෙළ සිංහල

Published by H.A.S wimalarathna 2019-01-29 15:01:07 Colombo, Maharagama

ගුරුවරයා සිංහල ඇතුලත් ව උසස් පෙළ A සාමාර්ථය තුනක් ලබා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සිංහල භාෂාව පිළිබඳ විශේෂවේදී උපාධිධාරියෙකි . නව නිර්දේශය හෝ පැරණි නිර්දේශය යටතේ උසස් පෙළ උපකාරක පන්ති මෙහෙයවනු ලබයි .

Tuition
Tuition Type : Private lesson
For sell
Colombo, Maharagama
Ad ID 22652

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka