වෙළද සේවක / සේවිකාවන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-14 10:11:49 Colombo, Maharagama

Minrel Juice Bar පන්නිපිටිය, මහරගම ආයතන සදහා පුහුණු සේවක / සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.


(2-354)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 24000
Industry : Food
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Maharagama
Ad ID 17852

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads