කොට්ටාවෙන් තෙමහල් අංගසම්පූර්ණ නිවසක

Published by Rukshan jay 2020-09-28 17:09:50 Colombo, Kottawa

✓Fully furnished house for sale near Kottawa Tuesday market
✓16 perches
✓ 5 rooms
✓Three storey house
✓TV room
✓roller gate

✓කොට්ටාව අගහරැවාදා පොළ අසල අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට

✓පර්චස් 16යි

✓කාමර 5යි

✓තෙමහල් නිවස

✓ටීවි රැම් 1

✓රෝලර් ගේට්

✓තාප්ප ගසා ඇත

See more =https://wa.me/c/94740268236

Houses
Size (S.F) : 200
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 3
Address : 51/16,udahanulla, nugegoda
For sell
Colombo, Kottawa
Ad ID 27987

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka