කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

Published by Nadun 2018-12-05 13:12:08 Colombo, Dehiwala

කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

ආකර්ෂණීය වැටුපක් සමග ස්ථීර රැකියාවක්
ලංකාවේ ජනප‍්‍රියම කර්මාන්තශාලාවක් සදහා ලේබල් /ඇසුරුම්/ අංශයට ගැහැණුන්
කඩිනමින් බදවා ගැනේ
x වයස 18-40 අතර
x ආකර්ශනීය වැටුපක්
x නිවාඩු හිමිකම්
x ETF/EPF සමගින්

Jobs in Srilanka
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : E mail
For sell
Colombo, Dehiwala
Ad ID 19299

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads