තරු පංතියේ හොටෙල් ඇබෑර්තු

Published by quik jobs 2018-10-19 14:10:41 Colombo, Dehiwala

තරු පංතියේ හොටෙල් ඇබෑර්තු
වැටුප 45000/- වැඩි
0702094000/0702346663/070229400
අප ප‍්‍රධාන පෙළේ වෙරළ තීරයේ තරු පංතියේ හා සංචාරක මණ්ඩලයේ අප හොටෙල් සමූහ ව්යාපාරයේ සියලූම අංශවලට සේවකයින් කඩිනමින් බදවා ගැනේ.
( නුවර / සීගිරිය / පොළොනනරුව / අනුරාධපුර / නුවරඑළිය / පාසිකුඩා / ත‍්‍රීකුණාමලේ / දඹුල්ල / මීගමුව / උනවටුන / තංගල්ල / හික්කඩුව / ගල්කිස්ස / හම්බන්තොට / ගාල්ල / මාතර / මිරිස්ස / කොළඹ / හලාවත / මාරවිල / බෙන්තොට / අරුගම්බේ )
 කළමණාකරුවන්
 ං කෝකිවරුන්
 ං ස්ටුවර්ඞ්වරු
 ං රූම්බෝයිවරු
 ං පිලිගැනීමේ නිළධාරි
 ං කැසියර් / ස්ටෝ කීපර්
 ං බාමන් / බෙල් බෝයි
 ං කිචන් ස්ටුවර්ඩවරු
වයස 18-45 අතර පුහුණු / නුපුහුණූ දෙපාර්ශවයම බදවගැනේ.වරප‍්‍රසාද
• ං වැටුප 45000/- වැඩි
• ං කෑම / නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ
• ං නිල ඇදුම් සැපයේ.
• ං නිවාඩු හිමිකම්
• ං අතිකාළ දීමනා
• ං සේවක අර්ථසාදක
• ං රැකියව ස්ථිරයි
තරු පංතියේ හොටෙල් ඇබෑර්තු
වැටුප 45000/- වැඩි
0702094000/0702294000

අප ප‍්‍රධාන පෙළේ වෙරළ තීරයේ තරු පංතියේ හා සංචාරක මණ්ඩලයේ අප හොටෙල් සමූහ ව්යාපාරයේ සියලූම අංශවලට සේවකයින් කඩිනමින් බදවා ගැනේ.
( නුවර / සීගිරිය / පොළොනනරුව / අනුරාධපුර / නුවරඑළිය / පාසිකුඩා / ත‍්‍රීකුණාමලේ / දඹුල්ල / මීගමුව / උනවටුන / තංගල්ල / හික්කඩුව / ගල්කිස්ස / හම්බන්තොට / ගාල්ල / මාතර / මිරිස්ස / කොළඹ / හලාවත / මාරවිල / බෙන්තොට / අරුගම්බේ )

ං කළමණාකරුවන්
ං කෝකිවරුන

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : Tourism
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Dehiwala
Ad ID 15314

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads