දෙමළ භාෂා දැනුමැති නිලධාරිනියන්

Published by ceylonads job bank 2019-01-17 16:01:49 Colombo, Colombo 3

අගනුවර පිහිටි කාර්යාලයකට වයස අවු. 18-30 අතර දෙමළ භාෂා දැනුමැති නිලධාරිනියන් බඳවා ගැනේ.

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo 3
Ad ID 22116

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka