ස්වාධීන ක්ෂේත්‍ර සමීක්‍ෂණ නිලධාරීන්/

Published by ceylonads job bank 2018-11-26 09:11:18 Colombo, Colombo 3

ලොව විශාලතම වෙළඳ සමීක්‍ෂණ ආයතනය වන Nielsen සමාගමේ ක්ෂේත්‍ර කටයුතු සඳහා ස්වාධීන ක්ෂේත්‍ර සමීක්‍ෂණ නිලධාරීන්/ නිලධාරිනියන් අවශ්‍යව ඇත.

අවම සුදුසුකම්
අ.පො.ස.(සා.පෙළ) දක්වා හදාරා තිබීම

අමතර සුදුසුකම්
සුහදශීීව කතාබහ කිරීමේ හැකියාව
ජංගම දුරකථන (smart phone) භාවිතා කිරීම පිළීබඳ මනා පළපුරුද්දක් තිබීම


(AD5-5)

Jobs in Srilanka
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo 3
Ad ID 18770

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka