කාර්යාල සහායක / සහායිකා

Published by ceylonads job bank 2018-11-08 14:11:01 Colombo, Colombo

Miracle Manpower Agency (Pvt) Ltd ආයතනය සදහා කාර්යාල සහායක /සහායිකාවන් දැන් බදවා ගැනේ.

වයස අවු. 35ට අඩු
පරිගණක සහ ඉංග‍්‍රීසි දැනුම සහිත

පළපුරුද්ද මත ඉහළ වැටුප්!


(115)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 22000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 17347

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads