කාර්යාල සහායක / සහායිකා

Published by ceylonads job bank 2018-11-08 14:11:01 Colombo, Colombo

Miracle Manpower Agency (Pvt) Ltd ආයතනය සදහා කාර්යාල සහායක /සහායිකාවන් දැන් බදවා ගැනේ.

වයස අවු. 35ට අඩු
පරිගණක සහ ඉංග‍්‍රීසි දැනුම සහිත

පළපුරුද්ද මත ඉහළ වැටුප්!


(115)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 22000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 17347

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka