කෑරගල මලිදුවකන්ද ප්‍රදේශයේ ඉඩමක්

Published by Nimna 2019-01-02 19:01:18 Gampaha, Gampaha

පර්චස් එකක් රු.80,000 බැගින් පර්චස් 60ක ඉඩම් කැබැල්ලක්,
පිරිසිදු ඔප්පු,
කෘෂිකර්මාන්තයට හා පදිංචි වීමට වඩාත් යෝග්‍යයි,
දැනට මඤ්ඤොක්කා, අන්න්නසි, කෙසෙල් හා පොල් වගා කර ඇත,
හදිසි විකිණීමක්.

විමසීම් -------
රංජීත් - 071 269 62 94,
071 269 67 28,
075 082 5734

Land
Land Type : Residential
Land Size : 60 Perches
Address :
For rent
Gampaha, Gampaha
Ad ID 21239

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka