කෑරගල මලිදුවකන්ද ප්‍රදේශයේ ඉඩමක්

Published by Nimna 2019-01-02 19:01:18 Gampaha, Gampaha

පර්චස් එකක් රු.80,000 බැගින් පර්චස් 60ක ඉඩම් කැබැල්ලක්,
පිරිසිදු ඔප්පු,
කෘෂිකර්මාන්තයට හා පදිංචි වීමට වඩාත් යෝග්‍යයි,
දැනට මඤ්ඤොක්කා, අන්න්නසි, කෙසෙල් හා පොල් වගා කර ඇත,
හදිසි විකිණීමක්.

විමසීම් -------
රංජීත් - 071 269 62 94,
071 269 67 28,
075 082 5734

Land
Land Type : Residential
Land Size : 60 Perches
Address :
For rent
Gampaha, Gampaha
Ad ID 21239

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads