මහනුවර උඩරට බොදු ගොවි 88 උස අඩි 5.9

Published by abc 2018-07-14 11:07:33 Kandy, Kandy

මහනුවර උඩරට බොදු ගොවි 88 උස අඩි 5.9 BSC MBA සමත් ප්‍රසිද්ධ ඇගලුම් සමාගමක විධායක නිලධාරී පුතුට දියණියක් ව්‍යාපාරික බැංකු විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි.එකම සොයුරිය විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයක කථිකාචාර්යවරියකි.මහනුවර නගර සීමාව තුල කෝටි 15ක වත්කම් එසේම වාහන ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවෙකි. 081 2228300

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 30
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 2579
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka