දෙවන තට්ටුව වර්ග අඩ් 600

Published by Kumarasiri padmathilake 2019-01-08 16:01:29 Kurunegala, Polgahawela

මීගමුව කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා

Commercial Property
Property Type : Building
Size (S.F) : 600
Address : මීගමුව පාර පිදුරුවැල්ල උහුමිය
For rent
Kurunegala, Polgahawela
Ad ID 21629

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads