මහනුවර බොදු ගොවි වයස 35, උස අඩි 5.3

Published by abc 2018-07-14 11:07:59 Kandy, Kandy

මහනුවර බොදු ගොවි වයස 35, උස අඩි 5.3සත්ව විද්‍යා උපාධි රජයේ රැකියාවක නිරත කඩවසම් පුතුට සමකුල රැකියාවති රූමත් දියණියක් දෙමව්පියන් සොයයි. 081 2476395

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 35
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 2580
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka