නීතියෙන් වෙන් වූ අවුරුදු 34ක් වූ

Published by abc 2018-07-11 11:07:10 Kandy, Kandy

නීතියෙන් වෙන් වූ අවුරුදු 34ක් වූ උස අඩි 5ක් පමණ දියණියට ගුණයහපත් ස්ථිර රැකියාවක් ඇති පුතෙකු විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි.දේපල ඇත.මහනුවරින් විශේෂයි.දුරකථන : 081 3820048

Bride
Marital Status : Divorced
Age : 34
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 2038
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka