මහනුවර බොදු ගොවි අවුරුදු 28

Published by marriage proposal 2018-07-21 09:07:44 Kandy, Kandy

මහනුවර බොදු ගොවි අවුරුදු 28, 5.5 උසැති කඩවසම් පෙනුමැති පෞද්ගලික ආයතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නියුතු බාල පුතුට සුදුසු සහකාරියක් මව සොයයි. හඳහන සමඟ විස්තර එවන්න. proposalkandy089@gmail.com

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 28
Marriage Proposal
Kandy, Kandy
Ad ID 3988
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka